hoi_nu_tri_thuc_1
Nữ trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÁC HỘI THÀNH VIÊN VÀ CÁC  CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

10-11-2019

 

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP

CÁC HỘI THÀNH VIÊN VÀ CÁC  CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

*********

 

Trên cơ sở Công văn số 06/CV-HNTTVN ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Hội NTT VN ( nhiệm kỳ I, 2011-2016) V/v đề nghị thành lập Hội thành viên và các chi hội của Hội NTT Việt Nam;

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội NTT VN-GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu V/v thông tin hướng dẫn thủ tục thành lập các Hội thành viên và các Chi hội của Hội NTT Việt Nam

Ban thư ký Hội NTT Việt Nam đã hệ thống và biên soạn lại bộ tài liệu hướng dẫn công tác tổ chức, thành lập thành lập các Hội thành viên và các Chi hội của Hội NTT Việt Nam như sau:

 

 1. Căn cứ và các điều kiện cần thiết để có thể thành lập Hội thành viên và các Chi hội của Hội NTT Việt Nam.
 2. Hướng dẫn thành lập Hội thành viên và các Chi hội của Hội NTT Việt Nam
 3. Thủ tục tiến hành gồm 3 bước:

3.1.Trình phê duyệt thành lập tổ chức

3.2. Tổ chức Đại hội thành lập ( Đại hội nhiệm kỳ I)

3.3. Trình phê duyệt kết quả Đại hội.

    4.Trình công nhận Hội thành viên của Hội NTT VN ( Đối với các Hội NTT được thành lập tại các Tỉnh, Thành phố ).

    5.Đơn xin gia nhập Hội NTT Việt Nam

 1. Điều lệ Hội NTT Việt Nam

          ( xem chi tiết trên Website :hoinutrithucvietnam.org.vn)

 

                              

                                                 TM.BAN THƯ KÝ HỘI NTT VIỆT NAM

                                                                     TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

 

                                                            ThS. Nguyễn Thị Yên Hưng.

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÁC HỘI THÀNH VIÊN

VÀ CÁC  CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

***

 1. Căn cứ và các điều kiện cần thiết để có thể thành lập Hội thành viên và các Chi hội của Hội NTT Việt Nam :

        Căn cứ Nghị định số 45 /2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức , hoạt fđộng và quản lý Hội, Hội Nữ trí thức Việt Nam ( Viết tắt: Hội NTT VN) đã dược thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 25/2/2011 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam và được phê duyệt Điều lệ Hội Nữ trí thức Việt Nam tại Quyết định số 1232/QĐ –BNV ngày 16/6/2011 của Bộ Nội vụ;

   Hội Nữ trí thức Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội NTT Việt Nam) là tổ chức Xã hội -Nghề nghiệp có mục đích tập hợp, đoàn kết . phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đằgr, phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và Phát triển đất nước.

   Nhiệm vụ của Hội là:

 1. xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh ;
 2. Thực hiện công tác vận động nữ trí thức ;
 3. Tổ chức hoạt động tư vấn , phản biện, giám định xã hội;
 4. Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các tài nằng nữ có triển vọng và tôn vinh các Nữ trí thức tài năng Việt Nam;
 5. Bảo vệ các quyền hợp pháp về nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo của Hội viên khi tham gia hoạt động Hội;
 6. Thực hiện vai trò là tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam;
 7. Tăng cường hợp tác với các Hội tương ứng Quốc tế theo quy định của Pháp luật.

 

 1. Tính cấp thiết : Sự phát triển bền vững của Hội NTT Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp tích cực của Hội viên Hội NTT Việt Nam trên nhiều phương diện. Vì vậy việc phát triển tổ chức, bộ máy đặc biệt là việc vận động thành lập các Hội thành viên, các chi hội tại các địa phương, đơn vị là rất cần thiết.

Căn cứ vào Điều 11 về:  “Thủ tục gia nhập Hội và thôi tham gia hội viên” và Điều 19, 20 về Hội thành viên, Chi hội :

- “Hội NTT được thành lập tại các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ , nếu tán thành Điều lệ Hội NTT Việt Nam , tự nguyện gia nhập Hội thì được công nhận là tổ chức Hội thành viên của Hội NTT Việt Nam ”;

- “Ở Cơ sở ( Trường học, bệnh viện, Viện nghiên cứu, Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp…) có từ 10 Nữ trí thức trở lên tán thành Điều lệ Hội, Có đơn tự nguyện tham gia Hội để trở thành Hội viên Hội NTT Việt Nam, có thể thành lập Chi hội theo quy định của Điều lệ Hội và phù hợp với quy định của pháp luật ”.

Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam ( sau đây viết tắt là BCH Hội NTT Việt Nam) kính đề nghị và kêu gọi các tổ chức, đơn vị có đủ các điều kiện để tiến hành thành lập Hội thành viên, Chi hội tại các địa phương, đơn vị của mình.

Có thêm nhiều tổ chức Hội thành viên và các Chi hội sẽ tạo được mạng lưới rộng rãi và đa dạng trong hoạt động  của Hội, Hội NTT Việt Nam sẽ phát triển bền vững, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chức năng, Nhiệm vụ của Hội và góp phần nâng cao vai trò, vị thế và sự cống hiến của NTT Việt Nam trong sự phát triển chung của Đất nước.

 

III.Các bước tiến hành :

 1. Hướng dẫn thành lập Hội thành viên tại các địa phương:

 

1.1. Thành lập Ban Vận động thành lập Hội /Chi hội NTT tại Địa phương, đơn vị:

     Tổ chức tuyên truyền Điều lệ Hội NTT Việt Nam; Thông tin tới các NTT về Hội NTT Việt Nam và vận động các nữ trí thức nộp đơn xin gia nhập Hội NTT Việt Nam (theo mẫu thống nhất của Hội NTT Việt Nam); Chọn nhân sự tham gia Ban lãnh đạo Hội theo nguyên tắc số lượng hội viên đông thì số lượng UVBCH tăng, song không vượt quá 10% tổng số hội viên.

 

1.2. Tiến hành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền tại địa phương  xin cho phép thành lập Hội Nữ trí thức , gồm các bước sau :

 • Văn bản đề nghị thành lập Hội NTTdo người đại diện Ban Vận động ký, có ý kiến đồng ý của lãnh đạo Hội LHPN địa phương (đối với việc thành lập Hội NTT tại các địa phương);
 • Bản Tổng hợp danh sách nữ trí thức kèm theo đơn xin gia nhập Hội NTT Việt Nam của từng nữ trí thức ;
 • Danh sách Ban vận động, danh sách dự kiến Ban Chấp hành Hội/Chi hội kèm theo phân công nhiệm vụ và trích ngang thông tin từng người.
 • Dự thảo mục tiêu, tôn chỉ, nhiệm vụ và Định hướng hoạt động của Hội NTT khi được thành lập.

 

1.3. Văn bản thủ tục thành lập Hội NTTđược hoàn chỉnh và gửi về:

                  - UBND tỉnh/Thành phố là Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định tại Địa phương ( UBND tỉnh/Thành phố ra Quyết định công nhận và cho phép thành lập Hội NTT tại địa phương, Quyết định công nhận hội viên và nhân sự BCH Hội .

       1.4. Tổ chức Đại hội thành lập Hội thành viên ( Đại hội nhiệm kỳ I ) .

       1.5. Hoàn thiện Hồ sơ sau Đại hội , trình cấp có thẩm quyền quản lý ra quyết định công nhận Ban lãnh đạo Hội, phê duyệt Điều lệ hoạt động Hội

       1.6. Hoàn thiện Hồ sơ và trình Hội NTT Việt Nam công nhận là tổ chức Hội thành viên của Hội NTT Việt Nam.

 

 1. Hướng dẫn thành lập Chi hội Nữ trí thức ( tại các đơn vị Trường học, bệnh viện, Viện nghiên cứu, Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp…) trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam quản lý và trực tiếp chỉ đạo:

2.1. Thành lập Ban Vận động thành lập Chi hội NTT tại đơn vị:  Tổ chức tuyên truyền Điều lệ Hội NTT Việt Nam; Thông tin tới các NTT về Hội NTT Việt Nam và vận động các nữ trí thức nộp đơn xin gia nhập Hội NTT Việt Nam (theo mẫu thống nhất của Hội NTT Việt Nam); Chọn nhân sự tham gia Ban lãnh đạo Hội.

Đối Chi hội. với những đơn vị:

     Có  số lượng từ 10- 30 Nữ TT có đơn xin tham gia Hội : đủ điều kiện thành lập chi hội , tiến hành chọn nhân sự tham gia BCH chi hội gồm có : chi hội trưởng, Chi hội phó và Ủy viên BCH kiêm thư ký ;

         Có  số lượng trên 30 Nữ TT có đơn xin tham gia Hội: đủ điều kiện thành lập chi hội , tiến hành chọn nhân sự tham gia BCH chi hội, số lượng từ 3-5 người gồm có: Chi hội trưởng, Chi hội phó và Ủy viên BCH...theo nguyên tắc số lượng hội viên đông thì số lượng UVBCH tăng, song không vượt quá 10% tổng số hội viên

 

2.2. Tiến hành Hoàn thiện hồ sơ  trình  Hội NTT Việt Nam xin cho phép thành lập Chi hội /công nhận hội viên Hội Nữ trí thức  Việt Nam, Đại hội thành lập Chi hội  gồm các bước sau :

 • Văn bản đề nghị thành lập Chi hội NTT do người đại diện Ban Vận động ký, có ý kiến đồng ý của lãnh đạo đơn vị (Đối với việc thành lập các chi hội NTT tại Trường học, bệnh viện, Viện nghiên cứu, Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp…);

-  Bản Tổng hợp danh sách nữ trí thức của đơn vị kèm theo đơn xin gia nhập Hội NTT Việt Nam của từng Nữ trí thức;

         - Danh sách Ban vận động, danh sách dự kiến Ban Chấp hành Chi hội kèm theo phân công nhiệm vụ và trích ngang thông tin từng người;

         - Phương hướng hoạt động của Chi hội sau khi được thành lập;

- Văn bản và Hồ sơ trình công nhận Chi hội /hội viên Hội NTT Việt Nam và xin phép tổ chức Đại hội thành lập  Chi hội NTT gửi về Hội Nữ trí thức Việt Nam

    Địa chỉ :  Hội Nữ trí thức Việt Nam

             68 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

             Điện thoại VP: 04.3972 8747/Email: hoinutrithucvietnam@gmail.com

 

    Nếu cần thêm thông tin liên quan : liên lạc quahotline:( GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội):  090 3250 018 -    Email:   phamtranchau38@gmail.com

          Email:  hoinutrithucvietnam.thuky@gmail.com /ĐT: 0913 5291 48( TTK Hội Nguyễn Thị Yên Hưng).

 

2.3. Tổ chức Đại hội thành lập Chi hội ( Đại hội nhiệm kỳ I ). Một số nội dung cơ bản như sau : (Do Ban Vận động thành lập Chi hôi chủ trì điều hành Đại hội.)

            - Chào cờ-Tuyên bố lý do;

- Công bố Quyết định công nhận Chi hội/hội viên Hội NTT Việt Nam ;

- Giới thiệu tóm tắt Điều lệ Hội NTT Việt Nam và thông tin  tóm lược về tổ chức, Hoạt động của Hội NTT Việt Nam;

- Phát biểu cảm tưởng của Hội viên NTT tại Đại hội

- Thảo luận, xây dựng phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ;

- Bầu Ban Chấp hành Chi hội ;

- Phát biểu của lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam

- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Bế mạc

2.4. Hoàn thiện Hồ sơ sau Đại hội, trình Ban Thường vụ Hội NTT Việt Nam  ra quyết định công nhận Ban Chấp hành Chi hội.  Hồ sơ gồm :

            - Tờ trình công nhận kết quả Đại hội, Công nhận Ban Chấp hành Chi hội

            -  Biên bản và Nghị quyết Đại hội

           - Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ

            - Biên bản bầu Ban Chấp hành

           - Biên bản họp Ban Chấp hành kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ trong BCH kèm theo trích ngang từng UV BCH..

 

Ban Thư ký sẽ tiếp tục hướng dẫn chi tiết các nội dung, văn bản cần thiết để phục vụ cho công tác tổ chức thành lập Hội , Đại hội và sau Đại hội  và một số nội dung khác có liên quan./.

Thư viện ảnh

Xem toàn bộ
frijul03151917gmt07002020_vwuoffice_bannerfrisep04162213ict2020_ntm_mtfrifeb21134940ict2020_1900thudec19103950ict2019_thujun27114339ict2019_frimar15065103gmt2019_ho_tro_pn_khoi_nghiepthudec19093829ict2019_frifeb22085300ict2019_an_toan_phu_nu_tre_em_copy

HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM

Giấy phép số 103/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTÐT cấp ngày 2/8/2022

Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại: (024) 39.728.747 / Email: hoinutrithucvietnam@gmail.com

Người chịu trách nhiệm: TS. Phạm Thị Mỵ - Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Ghi rõ nguồn ® hointtvn.vn khi phát hành lại thông tin từ trang thông tin tổng hợp.